சான்றோர் பாட சாலை - இமாம் ஹசன் பசரியின் கூற்றுகள் விளக்க உரையுடன்

மொழிபெயர்ப்பு: உமர் ஷெரிப்

விபரங்கள்

உள்ளங்களை மென்மையாக்க மறுமையை நினைவூட்டி அல்லாஹ்வின் பயத்தை உண்டாக்க இமாம் ஹசன் பசரியின் உபதேசங்கள்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப