ஹிஜாப் முஸ்லிம் மங்கையரின் மேன்மை

எழுத்தாளர் : உமர் ஷெரிப்

விபரங்கள்

இஸ்லாம் கூறும் பார்த்தவை பற்றி தெளிவாக எடுத்துக் கூறும் சிறிய பயனுள்ள நூல். பர்தா விஷயத்தில் பல பெண்களிடம் இருக்கும் தவறுகளையும் நூல் சுட்டிக் காட்டுகிறது.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப