வசிய்யத்தீ

மொழிபெயர்ப்பு: உமர் ஷெரிப்

விபரங்கள்

மரணம் இன்னும் இறந்தவர் சம்பந்தமான சட்டங்களை உள்ளடக்கிய மிக பயனுள்ள நூல்.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப

அறிவியல் வகைகள்: