ஹஜ் உம்ரா வழிகாட்டி

எழுத்தாளர் : உமர் ஷெரிப்

விபரங்கள்

குர்ஆன் ஸுன்னா வெளிச்சத்தில் ஹஜ் உம்ரா பற்றி சுருக்கமான செயல் முறை விளக்கம்.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப