நோன்பாளியின் பார்வைக்கு

விபரங்கள்

நோன்பைப் பிற்றிய விளக்கங்களும் அதன் நன்மைகளும் குர்அன் சுன்னாவின் அடிப்படையில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப

அறிவியல் வகைகள்: