இத்தா சட்டங்களும் ஒழுங்குகளும்

எழுத்தாளர் : முஹம்மத் இம்தியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் அமீன்

விபரங்கள்

இத்தா சட்டங்கள் அதன் ஒழுங்கு முறைகள் பித்ஆக்கள் பற்றி முழு விளக்கங்கள் உள்ளன

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப

அறிவியல் வகைகள்: