தஜ்ஜாலின் வருகை

எழுத்தாளர் : முஹம்மத் இம்தியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் அமீன்

விபரங்கள்

தஜ்ஜால் என்பவன் யார்? அவன் அடையாளங்கள் என்ன? அவன் செய்கைகள் என்ன? பற்றி சுருக்கமான விளக்கங்கள்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப