தஜ்ஜாலின் வருகை

விபரங்கள்

தஜ்ஜால் என்பவன் யார்? அவன் அடையாளங்கள் என்ன? அவன் செய்கைகள் என்ன? பற்றி சுருக்கமான விளக்கங்கள்

feedback