ஸபர் எனும் பொறுமை - 1 “உத்தத் அஸ் ஸாபிரீன் வ தாகிராத்” நூலின் சுருக்கம்

رأيك يهمنا