ஸபர் எனும் பொறுமை - 1 “உத்தத் அஸ் ஸாபிரீன் வ தாகிராத்” நூலின் சுருக்கம்

எழுத்தாளர் : இப்னு கய்யிம் அல் ஜப்சிய்யா

மொழிபெயர்ப்பு: ஜாசிம் பின் தய்யான்

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் அமீன்

விபரங்கள்

பொறுமையின் சிறப்பும், அப் பன்பை எம்மிடம் வளர்த்துக்கொள்ளும் வழி முறைகளும்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப