வேதங்களை நம்புதல்

எழுத்தாளர் : முஹம்மத் இம்தியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் அமீன்

விபரங்கள்

 நபிமார்கள் மூலம் அல்லாஹ் அருளிய செய்தி களே வேதங்கள்
 ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒவ்வொரு சமூகத்திற்கும் அல்லாஹ்வினால் அனுப்பப் பட்ட எல்லா நபிமார்களுக்கும் வேதங்கள் அருளப்பட்டன

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப