வேதங்களை நம்புதல்

விபரங்கள்

 நபிமார்கள் மூலம் அல்லாஹ் அருளிய செய்தி களே வேதங்கள்
 ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒவ்வொரு சமூகத்திற்கும் அல்லாஹ்வினால் அனுப்பப் பட்ட எல்லா நபிமார்களுக்கும் வேதங்கள் அருளப்பட்டன

feedback