விபரங்கள்

1- நபி (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்விடம் பல சந்தர்ப்பங்களில் தமது தேவைகளை துஆக் கேட்டார்கள். அவற்றிலிருந்து தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட சில துஆக்கள்.

feedback