அல்லாஹ்விடம் பொறுப்புச் சாட்டுதல்

விபரங்கள்

1- அல்லாஹ்விடம் பொறுப்புச் சாட்டுவது மனதுக்கு உறுதியளிக்கும், பயங்களைப் போக்கும், இதயத்துக்கு வலிமை சேர்க்கும், கஷ்டங்களை எதிர் கொள்வதற்குரிய சக்தியை கொடுக்கும்.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப