நாம் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகளும் இஸ்லாமிய அடிப்படையில் அதற்கான தீர்வுகளும் - ஜும்ஆ குத்பா

நாம் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகளும் இஸ்லாமிய அடிப்படையில் அதற்கான தீர்வுகளும் - ஜும்ஆ குத்பா

விரிவுரையாளர்கள் : நில்பாத் அப்பாஸி

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் அமீன்

விபரங்கள்

உலகமெங்களும் முஸ்லிம்கள் பிரச்சினைகளுக்கு ஆளாகிறார்கள். இவற்றுக்கு முக்கியமான காரணம் முஸ்லிம்களுக்கு மத்தியில் ஒற்றுமையின்மையும், முஸ்லிம்களின் பிளவை காபிர்களுக்கு காட்டிக் கொடுக்கும் முஸ்லிம்களும், அவற்றுக்கு இஸ்லாம் காட்டும் தீர்வுகளும்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப

அறிவியல் வகைகள்: