ஏகத்துவக் கலிமாவின் சரியான விளக்கம்

ஏகத்துவக் கலிமாவின் சரியான விளக்கம்

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

ஏகத்துவக் கலிமாவின் சரியான விளக்கம், மக்கள் விளங்கி வைத்துள்ள மாற்று விளக்கங்கள்

رأيك يهمنا