முஹர்ரம் மாதத்தில் இடம் பெற்ற சில முக்கிய நிகழ்வுகள்

முஹர்ரம் மாதத்தில் இடம் பெற்ற சில முக்கிய நிகழ்வுகள்

விரிவுரையாளர்கள் :

மீளாய்வு செய்தல்:

விபரங்கள்

படைக்கப்பட்ட மாதங்களில் சிலதை அல்லாஹ் சிறப்புக் குறிய மாதங்களாக ஆக்கி இருக்கின்றான். அவ்வாறு மாதங்களாக இருப்பினும் சரி, இடங்களாக இருப்பினும் சரி அவற்றை மனிதன் தானாக தீர்மானித்து விட முடியாது. அதனடியே இஸ்லாம் மாதங்களில் முஹர்ரம் மாதத்தை கண்ணியப்படுத்தப்பட்ட மாதமாக மாற்றி இருக்கின்றது. இது இஸ்லாமிய மாதத்தில் முதல் மாதமாகும், ஹிஜ்ரத், கர்பலா போன்ற நிகழ்வு நடைபெற்ற மாதமாகும், ஆஷுரா,தாஸுஆ எனும் ரமழானுக்குப் பிந்திய சிறப்பு மிகு நோன்பைக் கொண்ட மாதம் என சிறப்புகள் இங்கு விளங்கப்படுத்தப்படுகின்றன.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப

அறிவியல் வகைகள்: