ஆஷூரா நோன்பின் சிறப்பு

விபரங்கள்

"ஆஷூரா நோன்பு பற்றிய நபிமொழிகள்
ஆஷூரா நோன்பின் சிறப்பு
அதில் மன்னிக்கப்படும் பாவத்தின் வகை
தாஸூஆ நோன்பும் அதன் நோக்கமும்"

feedback