முஹர்ரம் மாதத்தின் சிறப்பு

முஹர்ரம் மாதத்தின் சிறப்பு

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

"சங்கைக்குரிய 4 மாதங்களில் ஒன்று
இம்மாதம் ஆஷூரா தினத்தை உளளடக்கியுள்ளது.
நபி மூஸா (அலை) அவர்களும் பனூஇஸ்ரவேலர்களும் எதிரிகளிடமிருந்து காப்பாற்றப்பட்ட மாதம்."

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப