முஹர்ரம் மாதத்தின் சிறப்பு 2

முஹர்ரம் மாதத்தின் சிறப்பு 2

விரிவுரையாளர்கள் : நில்பாத் அப்பாஸி

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

1.ஆஷூரா தினத்தைப் பற்றிய விளக்கம்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப

அறிவியல் வகைகள்: