நபியவர்களை விசுவாசிப்பதன் விளக்கம்

நபியவர்களை விசுவாசிப்பதன் விளக்கம்

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

நபியவர்களை விசுவாசிப்பதன் அர்த்தம், அவர்களை உண்மைப்படுத்தல், ஏவலுக்குக் கட்டுப்படல், விலக்கல்களைத் தவிர்ந்து கொள்ளல், அவர் காட்டிய பிரகாரமே அல்லாஹ்வை வணங்குதல்.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப