பித்அத்தை புறக்கணிப்போம்

பித்அத்தை புறக்கணிப்போம்

விரிவுரையாளர்கள் :

மீளாய்வு செய்தல்: ஜாசிம் பின் தய்யான்

அறிவியல் வகைகள்:

விபரங்கள்

அல்லாஹ்வுடைய திருப்திதான் எமது வாழ்வின் நோக்கம். மறுமையே எமது இலக்கு. அதற்காக எந்த துன்பத்தையும் தாங்குவோம். இஸ்லாத்தை அழிக்க முயன்ற பலர் தோல்வி கண்டனர. அதனால் உஸமான் (ரழி)காலத்தில் இஸ்லாத்தில் ரகசியமா புகுந்த ஒரு யூதன் இஸ்லாத்தில் பிளவை ஏற்படுத்தினான். அந்த யூதனின் வலையில் சிக்கியவர்கள் ஷீஆக்களாக மாறினார்கள்.

feedback