சஃபான் மாதம் - செய்ய வேண்டியதும், தவிர்க்க வேண்டியதும்

சஃபான் மாதம் - செய்ய வேண்டியதும், தவிர்க்க வேண்டியதும்

விரிவுரையாளர்கள் :

விபரங்கள்

ரமழானுக்குத் தயாராவதில் மக்களின் வகைகள், அதனை அடைவதற்காகப் பிரார்த்தித்தல், சஃபான் மாதத்தில் அதிகம் நோன்பு வைத்தல், சஃபான் 15ன் சிறப்புகள், அது பற்றி வந்திருக்கும் பலவீனமான மற்றும் இட்டுக்கட்டப் பட்ட செய்திகள், பராஅத் இரவில் நடைபெறம் அனாச்சாரங்கள்.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப