வணக்கங்களில் பித்அத்கள் நுழைவது எவ்வாறு - 1

வணக்கங்களில் பித்அத்கள் நுழைவது எவ்வாறு - 1

விபரங்கள்

வணக்கங்கள் ஏற்கப்படுவதற்கான நிபந்தனைகள், வணக்கத்திற்கான காரணம், அதன் வகை, எண்ணிக்கை, அதனைச் செய்யும் விதம் ஆகியவற்றில் நபியவர்களைப் பின்பற்ற வேண்டும். அவற்றில் ஒன்றிலாவது நபியவர்கள் காட்டித் தராத முறையில் குறிப்பாக்கினால் அது பித்அத்தாகி விடும்.

feedback