ரபீஉணில்அவ்வளும்பித்ஆக்களும்

ரபீஉணில்அவ்வளும்பித்ஆக்களும்

விரிவுரையாளர்கள் : ஸபர் சாலிஹ்

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் அமீன்

விபரங்கள்

நபி (ஸல்) காட்டித்தராத நூதனங்கள் இந்த மாதம் இஸ்லாத்தின்பெயரில் நடைபெறுகின்றன. நபி அவர்கள் மனித சுபாவம் உள்ளவர்.தெய்வ சுபாவம் கொடுக்கப் பட வில்லை. அவருக்கு செய்யக்கூடிய கண்ணியம், அவரது முன்மாதிரியை பின்பற்றுவதே. மீலாத் உற்சவம் இப்படிப் பட்ட பித்ஆவாகும். ஹிஜ்ரி 322 வருடம் பாத்திமித் பரம்பரையில் ராபிதி சிந்தனையினல் வந்த அரசனால் மிலாத் ஆரம்பக்கப்பட்டது.

Download
Send a comment to Webmaster

அறிவியல் வகைகள்:

feedback