யார் இந்த முஹியத்தீன் அப்துல் காதர் ஜீலானி - ரஹ்

யார் இந்த முஹியத்தீன் அப்துல் காதர் ஜீலானி - ரஹ்

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

முஹியத்தீன் அப்துல் காதர் ஜீலானி அவர்களின் வரலாறு, செய்த சேவைகள், அவர்கள் விடயத்தில் மக்கள் அளவு கடந்து செல்லல்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப