பெருமை

பெருமை

விரிவுரையாளர்கள் :

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் அமீன்

விபரங்கள்

பெருமையின் விளக்கம் - ஆரம்பப் பாவங்களில் ஒன்று - லுக்மான் (அலை) செய்த உபதேசம் - பெருமையின் காரணங்களும் பரிகாரங்களும் - பெருமையின் வெளிப்பாடுகள்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப
உங்கள் கருத்து முக்கியமானது