பெருமை - பகுதி 4

பெருமை - பகுதி 4

விபரங்கள்

"பெருமை கொள்வதால் ஏற்படும் விளைவுகள்
பெருமையின் இரண்டாவது வகை மக்களை இழிவாகப் பார்ப்பது
மார்க்கத்தைக் கற்காமலிருப்பதும் பெருமையின் அடையாளமாகும்"

رأيك يهمنا