ஸஹாபாக்களின் தியாகம்

ஸஹாபாக்களின் தியாகம்

விரிவுரையாளர்கள் : மௌலவி யூனுஸ் தப்ரிஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் அமீன்

விபரங்கள்

சஹாப்பாக்களின் தியாகங்கள் பற்றிய சில விபரங்கள். சுமையா (ரழி) அன்ஹா, பிலால் (ரழி), அபு பக்கர் சித்தீக் (ரழி), உமர் (ரழி) போன்றவர்களின் சிறப்புக்கள் பற்றிய சம்பவங்கள்.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப