பெரும்பாவம் செய்தோரைக் காபிராக்குவதன் விபரீதம் (1)

பெரும்பாவம் செய்தோரைக் காபிராக்குவதன் விபரீதம் (1)

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

"இஸ்லாத்தில் கொள்கைப் பிரச்சினைகள் தோன்றிய வரலாறு
பெரும்பாவிகளை காபிராக்கும் கொள்கையின் தோற்றமும் அதில் கவாரிஜ்களின் பங்களிப்பும்
கவாரிஜ்கள் இக்கொள்கையை வலுப்படுத்த முன்வைக்கும் ஆதாரங்கள்"

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப