கடன் கொடுக்கல் வாங்கல்

கடன் கொடுக்கல் வாங்கல்

விரிவுரையாளர்கள் :

விபரங்கள்

"இஸ்லாத்தில் கடன் கொடுக்கல் வாங்கல்
கடனை விட்டும் பாதுகாப்புத் தேடல்
கடன் பற்றிய இறைவசனங்கள், நபிமொழிகள்
திருப்பிச் செலுத்தும் நோக்கில் பெறப்படும் கடன்
கடன் வழங்குவதன் சிறப்பு
வசதியிருந்தும் திருப்பிச் செலுத்தாமலிருத்தல்
மரணத்தின் பின் கடன் ஏற்படுத்தும் பாதிப்பு"

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப