கடன் - 3

கடன் - 3

விரிவுரையாளர்கள் : நில்பாத் அப்பாஸி

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

கடன் பெரும் பிரச்சினையாக வளர்ந்துள்ளது. கடன் என்பது அமானிதமாகும். அதனை திருப்பி கொடுப்பதும் வாக்கு மீறுவதும் பெரும் தவறு. குர்ஆனில் நீண்ட வசனம் கடன் சம்பந்தப்பட்டது. சூறா பகரா 2-282

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப