ஸுன்னத்தான அமல்களின் முக்கியத்துவம்

ஸுன்னத்தான அமல்களின் முக்கியத்துவம்

விரிவுரையாளர்கள் :

விபரங்கள்

"மார்க்க சட்டங்களில் கடமையானதும், உபரியானதும், அவ்விரண்டினதும் சட்டங்களும்
ஸுன்னத்தான அமல்களில் பராமுகம்.
ஸுன்னத்தான அமல்கள் கடமையானதைப் பாதுகாக்கின்றது.
ஸுன்னத்தான அமல்கள் கடமையானதிலுள்ள குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்கின்றது
ஸுன்னத்தான அமல்கள் மூலம் அல்லாஹ்வை நெருங்குதல்.
விடுபட்ட ஸுன்னத்தான அமல்களில் நபிவழி
ஸுன்னத்தான அமல்கள் விடயத்தில் முன்னோர்கள்
சில ஸுன்னத் தொழுகைகள்"

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப