இறையச்சம் - பகுதி 2

இறையச்சம் - பகுதி 2

விபரங்கள்

"நபியவர்கள் தமது பிரசங்கங்களில் இறையச்சத்தைக் கொண்டு உபதேசிப்பதை வழமையாக்கிக் கொண்டிருந்தார்கள்
அல்லாஹ் இறைபக்தியுடையவர்களுக்கு தனது வானம், பூமியிலிருந்து அருள்வாயில்களை திறந்து கொடுக்கின்றான்."

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப