மாணவர்களின் விடயத்தில் ஆசிரியர்களின் பங்களிப்பு - பகுதி 1

மாணவர்களின் விடயத்தில் ஆசிரியர்களின் பங்களிப்பு - பகுதி 1

விபரங்கள்

"ஆசிரியர் தனக்குக் கீழுள்ள மாணவர்களுக்குப் பொறுப்பாளர்
கற்பித்தலின் போது உளத்தூய்மை அவசியம்
மாணவர்களுக்குப் பயனுள்ளதைப் போதிக்க வேண்டும்
மார்க்கம் அனுமதித்த நவீன தொடர்பு சாதனங்களைக் கற்பித்தலில் பயன்படுத்தல்
இஸ்லாமிய சமூகம் பயனடையும் விதத்தில் மாணவர்களின் திறமைகளைக் கண்டறிந்து அதனை வெளிப்படுத்த வேண்டும்."

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப

அறிவியல் வகைகள்: