முஸ்லிம்களின் தேவையை நிறைவேற்றல்

முஸ்லிம்களின் தேவையை நிறைவேற்றல்

விபரங்கள்

"முஸ்லிம்களுக்கு மத்தியில் பரஸ்பரம் உதவி செய்து கொள்ளல், அவர்களின் துயர் துடைத்தல்
இறையச்சம், நற்கருமங்களில் பரஸ்பரம் உதவி செய்வது பற்றி வந்துள்ள இறைவசனங்கள், நபிமொழிகள்
முஸ்லிம்களுக்கு உதவிபுரிய பல வழிகள் உள்ளன. பணத்தால், உடலால், நல்ல சிந்தனை, கருத்துக்களால்....."

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப