மரணத்தின் பின் பயனளிப்பவை 2

விரிவுரையாளர்கள் : முஹம்மத் இம்தியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

எமது மரணத்தின் பின் எமக்கு பயனளிப்பவை என்ன? முதல் பாகம்

رأيك يهمنا