நபி (ஸல்) அவர்களை பின்பற்றுவோம்-1

நபி (ஸல்) அவர்களை பின்பற்றுவோம்-1

விரிவுரையாளர்கள் : மௌலவி S.L. நவ்பர்

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

1. நபி (ஸல்) அவர்களின் சுன்னாஹ்வை பின்பற்றுவதின் முக்கியத்துவம்.
2. எமது வாழ்வில் கொடுக்கப் பட்ட அமானிதங்களை பாதுகாப்பதின் முக்கியத்துவம்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப