நபி (ஸல்) அவர்களை பின்பற்றுவோம்-1

நபி (ஸல்) அவர்களை பின்பற்றுவோம்-1

விபரங்கள்

1. நபி (ஸல்) அவர்களின் சுன்னாஹ்வை பின்பற்றுவதின் முக்கியத்துவம்.
2. எமது வாழ்வில் கொடுக்கப் பட்ட அமானிதங்களை பாதுகாப்பதின் முக்கியத்துவம்

feedback