சுன்னாஹ்வை பின்பற்றுவோம் - 3

சுன்னாஹ்வை பின்பற்றுவோம் - 3

விபரங்கள்

1. இபாதத்தில் நபி (ஸல்) அவர்களை பின்பற்றுதல்.
2.அன்றாடம் ஓதும் திக்ரும், துஆவும், அவற்றின் சிறப்பும் பற்றிய விளக்கம்.
3. இவற்றின் மூலம் அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்தல்

feedback