சுன்னாஹ்வை பின்பற்றுவோம் 2

சுன்னாஹ்வை பின்பற்றுவோம் 2

விபரங்கள்

அல்லாஹ்வின் திருப்பதிக்காக நிறவேற்றும் சுன்னாஹ் வின் முக்கியத்துவமும், வாழ்வின் இறுதியில் ஒரு முஸ்லிம் பெறும் ஈடேற்றமும்

feedback