சுன்னாஹ்வை பின்பற்றுவோம் 2

சுன்னாஹ்வை பின்பற்றுவோம் 2

விரிவுரையாளர்கள் : ஸபர் சாலிஹ் - மௌலவி S.L. நவ்பர்

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

அல்லாஹ்வின் திருப்பதிக்காக நிறவேற்றும் சுன்னாஹ் வின் முக்கியத்துவமும், வாழ்வின் இறுதியில் ஒரு முஸ்லிம் பெறும் ஈடேற்றமும்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப