இஸ்லாமிய சட்ட வரம்புகள்

இஸ்லாமிய சட்ட வரம்புகள்

விரிவுரையாளர்கள் : பஸல் ஸலபி

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

உலகின் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்களிலும் அதனை செயல்படுத்தும் சட்டங்கள் தேவை.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப

அறிவியல் வகைகள்: