ரமதான் பற்றிய விளக்கம்

விரிவுரையாளர்கள் : அஹ்மத் கபீர் முஹம்மத் ரமீஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

அறிவியல் வகைகள்:

விபரங்கள்

1. ரமதான் மாதமும் குர்ஆனும்
2. ரமதான் மாத வணக்க வழிபாடுகள்

feedback