உழ்ஹிய்யா - 2

உழ்ஹிய்யா - 2

விரிவுரையாளர்கள் : ஷம்ஸு தப்ரீஸ் முஹம்மது யூனுஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

உழ்ஹிய்யா கொடுப்பதில் சட்டங்கள் பற்றிய விளக்கங்கள்.

رأيك يهمنا