உழ்ஹிய்யா - 3

உழ்ஹிய்யா - 3

விரிவுரையாளர்கள் : ஷம்ஸு தப்ரீஸ் முஹம்மது யூனுஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

உழ்ஹிய்யா கொடுப்பதில் சட்டங்கள் பற்றிய விளக்கங்கள்.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப