இஸ்லாத்தில் கணவனின் கடமை/பொறுப்பு

விரிவுரையாளர்கள் : முஹம்மத் இம்தியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

1. மனைவியை கைநீட்டி அடிக்க கணவனுக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை.
2. மனைவியை பிள்ளைகள் முன்னிலையில் கேவலப் படுத்த கூடாது. இவை பிள்ளைகளை பாதிக்கும்.

feedback