துல் ஹஜ்ஜின் முதல் 10 தினங்களின்

துல் ஹஜ்ஜின் முதல் 10 தினங்களின்

விரிவுரையாளர்கள் : முஹம்மத் இம்தியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

அல்லாஹ்வுக்கு விருப்பமான 10 நாட்கள். ஆகையால்
சாலிஹான அமல்களை கூடுதலாக செய்யவேண்டும்.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப