துல் ஹஜ்ஜின் முதல் 10 தினங்களின்

துல் ஹஜ்ஜின் முதல் 10 தினங்களின்

விபரங்கள்

அல்லாஹ்வுக்கு விருப்பமான 10 நாட்கள். ஆகையால்
சாலிஹான அமல்களை கூடுதலாக செய்யவேண்டும்.

feedback