மனைவிக்காக செலவு செய்யுங்கள்

விபரங்கள்

மனைவியை விட கணவனுக்கு தரம் உயர்ந்தது
1. மனைவிக்கு கணவன் மஹர்கொடுக்க வேண்டும்.
2. மனைவிக்கு சொந்த வருமானம் இருப்பினும் மனைவியின் உணவு, உடைக்கான செலவை கணவன் கொடுக்க வேண்டும்.

feedback