பிறரை வாழ வைக்கும் தர்மம் - 2

பிறரை வாழ வைக்கும் தர்மம் - 2

விபரங்கள்

சமூகத்தை வாழ வைப்பதற்காக வந்த தர்மம் இஸ்லாம் என்பதற்கு வேண்டிய சான்றுகள் குர்ஆனில் உண்டு

feedback