பிறரை வாழ வைக்கும் தர்மம் - 3

பிறரை வாழ வைக்கும் தர்மம் - 3

விரிவுரையாளர்கள் : ஷம்ஸு தப்ரீஸ் முஹம்மது யூனுஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

சமூகத்தை வாழ வைப்பதற்காக வந்த தர்மம் இஸ்லாம் என்பதற்கு வேண்டிய சான்றுகள் குர்ஆனில் உண்டு

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப