பத்ர் யுத்தமும் நாம் பெறும் படிப்பினைகளும்

பத்ர் யுத்தமும் நாம் பெறும் படிப்பினைகளும்

விரிவுரையாளர்கள் :

மீளாய்வு செய்தல்: ஜாசிம் பின் தய்யான்

விபரங்கள்

பத்ர் யுத்தத்தின் பின்னணியும் யுத்தத்தின் விளைவுகளும்.. ரமதானில் நடைபெற்ற பத்ர் யுத்தத்தில் அல்லாஹ் அருளிய உதவியின் பிரதிபலனாக இஸ்லாம் உலகெங்கும் பரவியது.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப