Тандурустии шумо дар рӯза аст

Гузориши мухтасар:

Худованди поку ягона дар моҳи мубораки Рамазон рӯза доштанро машрӯъ гардонида, онро яке аз фаризаҳои асосӣ дар ислом қарор додааст. Пайғамбари акрам (с) низ рӯзадории ихтиёриро бар мадори суннат машрӯъ гардонидааст. Ҳеҷ гумоне нест, ки рӯзадорӣ ва дигар парастишҳое, ки Худованду пайғамбараш воҷиб доштаанд, фоидаҳои зиёдеро дар пай доранд.

Download
Назаратро барои соҳиби ин саҳифа навис

Васфи комил

  Тандурустии шумо дар р;за аст

  فوائد الصيام الصحية

  ] طاجيكية – TajikiТоҷики [

  2009 - 1430

  فوائد الصيام الصحية

  « باللغة الطاجيكية »

  2009 - 1430

  Тандурустии шумо дар р;за аст

  Худованди поку ягона дар моыи мубораки Рамазон р;за доштанро машр;ъ гардонида, онро яке аз фаризаыои асос| дар ислом царор додааст. Пайьамбари акрам (с) низ р;задории ихтиёриро бар мадори суннат машр;ъ гардонидааст. Ыещ гумоне нест, ки р;задор| ва дигар парастишыое, ки Худованду пайьамбараш вощиб доштаанд, фоидаыои зиёдеро дар пай доранд.

  Худованди пок дар уръони карим фармуда :

  ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ الأنفال: ٢٤

  " Эй м;ъминон цабул кунед ыукми Худо ва Расулро чун бихонад шуморо барои он ки зинда созад шуморо "

  Дар гузашта м;ътацид буданд, ки р;задор| таныо барои р;ыу отифа фоидабахш аст. Вале илми имр;з як далелеро паси дигар оиди фоидаыо равон| ва бадани р;задор| ба исбот мерасонад. Солыои охир донишмандон таыциц намудаанд, ки р;задор| барои узвыои сироятнопазир, гардиши хун ва тапиши дил, ыазмкунанда, таносул ва обгузар фоидаыои шифоиро дорост. Ин таъсироти р;за бар сатыи вазифавии ыущайрабофта цайд гирифта шуда, ом;зишыои кимиёв| ва лабаритор| гузаронида шудааст.

  Дар як цатор кишварыои ислом| фарзияе ба ин маън| вущуд дорад, ки р;задор| ба кори умумии щисм ва хусусан кори бадан таъсир мерасонад. Аз ин р; дар моыи Рамазон р;зи кориро бисёриыо кам мекунанд. Бинобар ин ба ом;зиши то ч| андоза ыацицат доштани ин "фарзия" даст задем.

  Аз ом;зиши мазкур ба исбот расид, ки р;задории ислом| ягон таъсири манфие дар кори мушакыо ва бардошти нер;и бадан надорад ва сабаби заымату камнер;шав| нест, балки баръакс дуруст аст. Зеро натищаыои ин паж;ыиш пайдоиши беышав| -бо цимати ыисобот|- дар даращаи бардошт ва фаолгардии нер;и бадан, кори дил бо нер; дар ыоли р;задор| ва беышавии даращаи шуур бо заымат доданро нишон дод.

  Ин ом;зиш дар 20 нафар одами сиыат бо ихтиёри худашон, аз щумла 8 зан ва 12 мард аз 12 то 52 сола ба ищро расид. Даращаи кори бадан ва дили ашхоси мазкур пеш аз Рамазон ва дар ыафтаи сеюми он ба тарицаи зер циёс гардид : Ду ыафта пеш аз Рамазон даращаи кори дил бо нер; аз р;и барномаи танзимаи "BALK", ки он омодасози афзуншавандаи ыад "бо суръати 2,4 мил дар як соат ва баландшавии афзоянда бо даращаи 2,5 % дар ыар ду дацица олмти маш| аз навъи "compustress" аст, циёс карда шуд. Ин олат щиыози назорати автоматик| тахтити дил ва суръати набз бо изофаи циёси фишори хун дар ыар як дацицаро дорад. Таыцицот то даращаи имконияти охирини "таыцицшаванда" давом ёфт, ки дар натища даращаи шуур бо бецувватшав| маыдуд гаштани меъёри BORG, ки даращаи шуурро бо тангии нафас ва заымат додани соци пойыо муайян месозад ва цимати рацамии аз сифр (0) то даы (10)-ро барои даращаи шуур бо тангии нафас ва заымат додани соцыои пой нишон медиыад, ба поён расид.

  Ин дар таыцицоти якум ду ыафта пеш аз Рамазон барои муайян кардани камтарин ыадди нер;и ыар як "таыцицшаванда" буд. Як ыафта пеш аз Рамазон таыцицоти дуввум барои санщиши даращаи кори бадан ва дил дар шароити баробарии 85 % аз камтарин ыадди цувва, ки марыалаи цувваи пойдор аст ва он шароити ыамешагии суръат ва болошавии олат аз оьози таыцицот то охири он мебошад, ищро гардид. Дар таыцицот кори дил даращаи шуур бо заыматдиы| дар ыоли тангии нафас ва заымати соци пой дар охири таыцицот ба анщом расид.

  Дар ыафтаи сеюми Рамазон бошад, таыцици сеюм санщиши даращаи кори бадан ищро гардид. Натищаыои таыцицоти сеюм (ыангоми р;задор|) бо натищаыои таыцицоти дуюм (пеш аз р;задор|) бар ыасби меъёрыои зер анщом ёфт :

  1 – Муддате, ки таыцицшаванда бо олати роырав| пурра гардониданд.

  2 – Даращаи кори дил дар охири таыциц : дар суръати набз ва ыосилаи фишори хун барои мисол дар суръати набз.

  3 – Даращаи заыматёбии бадан : барои мисол дар даращаи шуур бо тапиши нафас ва заыматдиыии соцыои пой. Ин амалиёт дар бегоы| ва шароити якхелае, ки ягона фарцкунанда дар байни таыцицоти дуввуму саввум ва р;задор будан ё набудан сурат гирифт.

  Ыисобгирии натищаыо хулосаи таыцицоти саввумро бо таыцицоти дуввум бо усули T. TEST бо истифода аз барномаи STATPRO бо ыисобгири автоматик| баровард.

  Натищаыо чунин буданд :

  1- Муддати омодагие, ки таыцицшаванда бо олати роырав| пурра сохт аз 10,2 (-7,3) дацица пеш аз Рамазон ба 16,8 (-14,4) дацица дар Рамазон (эытимоли хато аз 0,01 аст) зиёд гардида аст.

  Яъне беышав| ба мицдори 65% . Муддати омодаг| ыангоми р;задор| 3 бор камтар аз пештар аз р;задор| буд, яъне беышав| 200% дар 30 % - и таыцицшавандагон. Ин омодаг| 7 аз он ч|, ки пеш аз р;задор| буд дар 40 % -и таыцицшавандагон беытар гардидааст.

  2- Суръати тапиши дил аз 170 (-17,7) тапиш дар як дацица пеш аз Рамазон ба 159 (-22,3) дар як дацица ыангоми Рамазон (эытимоли хато камтар аз 0,01) паст гардидааст. Ин нишондиыандаи мицдори 6 фоизи беышавист.

  1- Натищаи фишори хун барои мисол дар суръати набз ба суръати зер паст мегардад.

  2 – Аз 2441 (-3797) тапиш дар як дацица дар 3-мм симоб пеш аз Рамазон ба 31232 (-3972) тапиш дар як дацица 1мм-и симоб ыангоми р;задор| (эытимоли хато камтар аз 0,001). Ин нишондиыандаи беышав| ба мицдори 12 % аст.

  3 – Даращаи шуур бо тангии нафас 6,5 (-2,3) дараща пеш аз Рамазон то 9,5 (-2,2) дараща ыангоми Рамазон (эытимоли хато камтар аз 0,05) паст гардидааст. Ин беышав| 9 %-аро нишон медиыад.

  4 – Даращаи шуур бо заымат додани ду соци пой аз 6,1 (-2,5) дараща пеш аз р;задор| ба 4,5 (-2,5) дараща ыангоми р;задор| (эытимоли хато камтар аз 0,05) паст гаштааст.

  Ин нишондиыандаи мицдори 11% - беышав| мебошад.

  Дар ыацицат беышавии равшане дар цимати ыисобии даращаи бардошти нер;и бадан таыти фишор ба амал омад.

  Ыамчунин даращаи шуур бо сустшав| новобаста бо цимати ыисобиаш карда мешавад.