การศรัทธาต่อกฎอัล-เกาะดัร (กฎสภาวการณ์ของอัลลอฮฺ)

คำอธิบาย

อธิบายรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศรัทธาต่ออัล-เกาะดัร หรือกำหนดกฎสภาวการณ์ของอัลลอฮฺ พร้อมหลักฐานจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺ จากหนังสือมุคตะศ็อร อัล-ฟิกฮิล อิสลามีย์

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

เนื้อหา


ความหมายของการศรัทธาในกฎเกาะดัร

การศรัทธาในกฎอัลเกาะดัรประกอบด้วยสี่ปัจจัยหลัก คือ :

การใช้กฎเกาะดัรเป็นข้ออ้าง

เราสามารถใช้กฎอัลเกาะดัรเป็นข้ออ้างได้เมื่อใด?

อนุญาตให้ใช้อัลเกาะดัรหนึ่งเพื่อป้องกันหรือระงับอีกกฎอัลเกาะดัรหนึ่งในสิ่งต่อไปนี้ :

การยอมรับในกฎอัลเกาะดัรประกอบด้วย 3 ส่วนด้วยกัน คือ :

การที่อัลลอฮฺทรงสร้างสิ่งดีหรือสิ่งชั่วให้เกิดขึ้น สามารถมองในสองมิติ :

การกระทำของปวงบ่าวนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้าง

ความยุติธรรมและความเอื้ออารี

คำบัญชาการของพระเจ้าในรูปของศาสนบัญญัติและกฎธรรมชาติ

คำบัญชาการในรูปของกฎธรรมชาติมี 3 ประเภท คือ

บัญชาการของอัลลอฮฺแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

สิ่งดีและสิ่งไม่ดี

การได้รับการยกโทษ

การกระทำการภักดีและการฝ่าฝืน

ผลของการกระทำการภักดีและการฝ่าฝืน

การได้รับทางนำและการถูกชักจูงสู่ความหลงผิด

ผลของการศรัทธาในกฎอัลเกาะดัร

คุณค่าของการศรัทธาในหลักศรัทธาต่าง ๆ