อัล-หะฎอนะฮฺ การเลี้ยงดูบุตรและผู้เยาว์

คำอธิบาย

บทว่าด้วยอัลหะฎอนะฮฺ หรือการเลี้ยงดูบุตรและผู้เยาว์ ประกอบด้วยสิทธิในการเลียงดู ผู้ที่สมควรให้การเลียงดู การหมดสิทธิในการเลี้ยงดู และภาระการเลี้ยงดูเด็กหลังจากบรรลุศาสนภาวะ จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก